Opvoeding en gezin

Toegang specialistische jeugdhulp

Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het team jeugd in uw gemeente.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, wanneer de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Contact met de gemeente over jeugdhulp

Heeft u een vraag over jeugdhulp of wilt u een aanvraag indienen, neem dan contact op met de gemeente.

Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Beek

Gemeente Stein

Spoed

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel Veilig Thuis 0800 - 20 00
  • Spoedeisende jeugdhulp binnen kantooruren: neem contact op met uw gemeente via bovenstaande gegevens
  • Spoedeisende jeugdhulp buiten kantooruren: bel de Crisisdienst van Bureau Jeugdzorg: 088 - 007 29 90
  • Of neem contact op met uw huisarts of zorgverlener, als uw kind al hulp heeft. Zij kunnen crisishulp regelen.

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. Vaak zal na de verwijzing echter nog niet vaststaan welke specifieke jeugdhulp de jeugdige of zijn ouder(s) precies nodig heeft. In de praktijk zal de jeugdhulpaanbieder naar wie verwezen is beoordelen welke jeugdhulp nodig is. De jeugdhulpaanbieder beoordeelt daarbij hoe vaak en hoe lang de jeugdige de hulp nodig heeft. Hierbij moet de jeugdhulpaanbieder zich houden aan de afspraken met de gemeente en de voorwaarden die de gemeente stelt. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met het team jeugd in uw gemeente. Mogelijk kunt u deze zorg inkopen met een pgb.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Het team jeugd in uw gemeente kan u vertellen welke zorg dat is.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

In sommige gevallen valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een jongere komt mogelijk in aanmerking voor een Wlz-indicatie als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Verpleging voor kinderen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Heeft een kind vanwege een medische aandoening verzorging nodig, dan valt die verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Meldpunt Juiste Loket.

Jeugdwet en jeugdhulpplicht

In de Jeugdwet staat dat de gemeente verplicht is om u en uw kind te helpen. Dit heet de jeugdhulpplicht. De gemeente moet u en uw kind helpen bij het bepalen welke hulp er nodig is, helpen de juiste hulp uit te zoeken en ervoor zorgen dat de hulp ook daadwerkelijk wordt gegeven.

De gemeente levert (gespecialiseerde) hulp niet zelf, maar contracteert daarvoor organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de gemeente een toereikend aanbod van jeugdhulp beschikbaar is.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.